quan doi thoi nha duong

Tổ chức quân sự thời nhà Đường

Nhà Đường được coi là thời thịnh trị về văn hóa và văn học của Trung Hoa. Nhưng về võ bị thì có nhiều vấn đề cần nói.