English Study

In which và to which

527 views
in which va to which

Hai cụm từ in which to which được dùng để dẫn vào các mệnh đề quan hệ. Chúng có chức năng ngữ pháp và ngữ cảnh khác nhau. Để dùng chính xác, bạn cần nắm được chức năng của danh từ liên quan tới chung khi viết một câu văn.

In which

In which dùng để chỉ địa điểm, nơi chốn, hoặ tình trạng.

Nó thường thay thế cho where để câu văn thêm bóng bẩy và chuẩn xác. Với ý nghĩa đó, cụm từ này hay dùng trong các văn bản học thuật, hoặc khi đòi hỏi mức độ cụ thể cao.

  • He wrote a book in which he described his adventures. (Anh ấy viết một cuốn sách trong đó miêu tả các cuộc phiêu lưu của anh.)

Trong ví dụ trên, từ in which chỉ cuốn sách. Có thể thay bằng where he described… khi đó mức độ bóng bẩy của câu văn sẽ giảm bớt.

  • The company held a meeting in which new policies were discussed. (Công ty tổ chức cuộc họp trong đó các chính sách mới sẽ được bàn bạc.)
  • She watched a movie in which the protagonist overcame great challenges. (Cô ấy xem một bộ phim trong đó nhân vật chính vượt qua những thử thách lớn lao.)

Bài tương tự:
Source và resource
Phân Biệt Help và Aid

To which

To which chỉ phương hướng, điểm đến, hoặc đối tượng của một động từ hoặc giới từ.

To which hay dùng thay cho where to, hoặc khi cần tránh kết thúc một câu bằng giới từ để cho văn bản đỡ bị cụt ngủn.

Tương tự, to which hay dùng trong các văn bản trang trọng, học thuật, nhất là khi bàn tới sự chuyển động hướng về ai đó hoặc thứ gì đó.

  • This is the house to which I was referring. (Căn nhà mà chúng tôi đang nói đến.)

Trong câu trên, to which chỉ căn nhà mà hành động bàn bạc đang hướng tới.

  • The scholarship to which he applied required extensive documentation. (Học bổng mà anh ấy ứng tuyển đòi hỏi rất nhiều hồ sơ.)
  • The office to which all complaints are directed is on the first floor. (Văn phòng mà mọi than phiền gửi tới nằm ở tầng một.)

Một thông tin thú vị, theo Tổng Tập Ngữ Liệu Tiếng Anh-Mỹ Đương Đại (Corpus of Contemporary American English, một trang thông tin thống kê từ vựng tiếng Anh) thì in which được sử dụng nhiều gấp 5 lần to which trong các văn bản. Và hai giới từ này chiếm 60% số lần kết hợp với từ which.

5/5 - (1 vote)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN