Mấy chữ “e.g.,” “i.e.,” và “etc.” từ đâu ra?

20 views
từ vựng tiếng Anh dễ

Trả lời bởi Nandan Choksi, Giáo viên ngôn ngữ sử dụng mỹ thuật để dạy ngôn ngữ.

E.g. = Exempli gratia

(thứ được cho miễn phí, không phải trả tiền. Nhưng cái này nói tới ý kiến, không phải đồ vật vật chất. Nhưng trong thị trường thương mại còn gọi là “mẫu dùng thử miễn phí”.) Đây là cụm từ tiếng Latin.

Ta có thể viết: “There are many brands of soft drinks, e.g. Coca Cola, Pepsi, and Sprite.”

(Có rất nhiều hãng nước ngọt, ví dụ như Coca Cola, Pepsi và Sprite.)

I E. = Id est

là một cụm tiếng Latin. Nó mang nghĩa “that is” hay “that is to say” (đó là/nói rằng). Dùng để dẫn tới một ý khác có ý nghĩa song song với ý ban đầu.

Ta có thể viết: “You cannot, in the US, plead ignorance of the law because of the legal principle, ignorantia juris non excusat, i.e. ignorance of the law is no excuse.”

(Ở Mỹ, bạn không thể biện hộ cho sự thiếu hiểu biết về pháp luật. Vì theo nguyên tắc pháp lý, “ignorantia juris non excusat”, đó là “không biết luật không phải là lý do để vi phạm nó”.)

Etc. là hai từ = Et cetera

Nghĩa là “and other things” (và những thứ khác), với chữ “et” = “and”.

Ta có thể viết: “There are many types of logical fallacies, i.e. types of flawed logic, e.g. strawman; circular argument; correlation = causation; post hoc ergo propter hoc; reification; tu quoque; sheer stupidity, obstinacy, idiocy, and arrogance; etc.”

(Có rất nhiều loại ngụy biện logic, đó là các loại thiếu sót logic, ví dụ như lỗi ngụy biện rơm; lỗi ngụy biện lập luận vòng tròn; lỗi ngụy biện tương quan = nhân quả; lỗi ngụy biện post hoc; lỗi ngụy biện bạn cũng vậy; và nhiều cái khác.)

Đọc thêm:
Cách đếm âm tiết (syllable) của một từ tiếng Anh
Câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh là gì?

Đánh giá

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN