“Piece of cake” – dễ như ăn bánh

6 views
Bạn có bao giờ làm việc gì mà cảm thấy nó dễ như ăn bánh không. Khi đó ta dùng từ Piece of Cake

Theo What does “piece of cake” mean? (Englishsimple.net)

Câu nói “piece of cake” là một cụm từ tiếng Anh thông dụng, dùng để chỉ một công việc hoặc nhiệm vụ nào đó rất dễ dàng hoặc không gặp khó khăn gì. Ví dụ, nếu ai đó nói “Don’t worry about that math problem, it’s a piece of cake” (lo gì bài toán đó, dễ như ăn bánh), điều đó có nghĩa là họ cảm thấy việc làm bài tập đó rất dễ. Tiếng Việt còn có cụm từ dễ như trở bàn tay với nghĩa tương tự.

Đây là một cụm từ dùng theo nghĩa đen, ví von với việc ăn miếng bánh ngọt là một công việc dễ dàng và thú vị. Do đó, cụm từ này được sử dụng để mô tả một công việc hoặc nhiệm vụ mà mọi người cảm thấy dễ dàng hoàn thành.

Một vài ví dụ

  1. Athletics: After months of training, the 5K run felt like a piece of cake to Jenna.
  2. Academics: “You’ll do great on the test tomorrow. If you’ve been paying attention in class, it’ll be a piece of cake.”
  3. Technology: Setting up the new software was supposed to be complicated, but with the user-friendly guide, it was a piece of cake.
  4. Cooking: “I was nervous about making the soufflé for the first time, but following the recipe step by step made it a piece of cake.”
  5. Workplace: When Lisa transitioned to her new role, she was initially overwhelmed. But with her prior experience, most of the tasks were a piece of cake.
  6. Travel: Navigating the subway system in a new city can be daunting, but with a good map and some patience, it can become a piece of cake.

Đọc thêm:
Tìm hiểu câu nói you do not need to be a rocket scientist
Fishing for more than fish
A bolt from the blue nghĩa là gì?

Đánh giá

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN