Cụm từ “quantum leap” nghĩa là gì?

104 views
quantum leap nghia la gi

Nếu bạn yêu thích vật lý, nhất là vật lý lượng tử, thì chắc hẳn đã từng nghe tới cụm từ “Quantum Leap”, hay “bước nhảy lượng tử” trong tiếng Việt.

Bước nhảy lượng tử là cụm từ miêu tả hiện tượng một electron, hay một hạt, dịch chuyển từ trạng thái năng lượng này qua một trạng thái năng lượng khác một cách đột ngột, không qua các bước trung gian.

Với ý nghĩa như vậy, cụm từ quantum leap được vận dụng để chỉ những sự chuyển biến đột ngột từ trạng thái này sang trạng thái khác, nhảy tuột từ A tới Z chứ không đi qua các bước trung gian.

Người ta hay dùng cụm từ này để chỉ những bước tiến mạnh mẽ, những cải tiến vượt bậc có tính đột phá trong một lĩnh vực nào đó.

Ta xem vài ví dụ:

  1. The new technological breakthrough represents a quantum leap in renewable energy, providing a more efficient and cost-effective solution.
  2. The company’s latest product launch has made a quantum leap in terms of user experience, revolutionizing the industry.
  3. The discovery of a potential cure for a previously incurable disease marks a quantum leap in medical research.
  4. With the introduction of artificial intelligence, the field of robotics has taken a quantum leap forward in terms of capabilities and adaptability.
  5. The educational system needs a quantum leap to keep up with the rapid changes in technology and prepare students for the future job market.
Đánh giá

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN