Cụm từ High and Mighty nghĩa là gì?

187 views
high and mighty nghia la gi

Cụm từ “high and mighty” là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là kiêu ngạo và tự cao tự đại. Người được mô tả là “high and mighty” thường tỏ ra khinh thường và cho rằng mình cao hơn, vượt trội hơn người khác trong một cách đánh giá nào đó. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ trích một người tỏ ra kiêu căng và không coi trọng người khác, hoặc để miêu tả sự tự phụ và kiêu ngạo trong một tình huống cụ thể.

  1. John always acts high and mighty, constantly belittling his colleagues and thinking he’s superior to everyone else.
  2. The politician’s high and mighty attitude during the debate alienated voters and made them question his sincerity.
  3. Sarah’s promotion went to her head, and now she walks around the office with a high and mighty air, ignoring her former coworkers.
  4. The wealthy socialite looked down on those who were less fortunate, displaying a high and mighty demeanor wherever she went.
  5. The celebrity’s entourage behaved in a high and mighty manner, acting as if they were above following any rules or norms.
Đánh giá

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN