English Study

Từ vựng với động từ to come

6 views
vocabulary with to come

To come to go khác nhau. Hình minh họa dưới đây sẽ cho bạn thấy sự khác biệt đó.

A – Come in/out

Chúng ta nói come in! khi có ai đó gõ cửa phòng xin vào.

Come out thường ngược với come in.

A woman came out of the shop with two big bags.

You put money in and the ticket comes out of the machine.

B – Come back and come home

Come back nghĩa là “trở lại nơi mà từ đó bạn đã đi.”

She went away for three days. She came back yesterday. (She is here again)
Cô ấy đã đi xa ba ngày. Cô ấy trở về ngày hôm qua.

Come back thường được dùng với from. Tức là trở về từ nơi nào đó.

They came back from Italy yesterday.
Họ trở về từ Ý ngày hôm qua.

Come home nghĩa cũng tương tự, nhưng để chỉ cụ thể là về nhà.

Mother: What time did you come home last night. (Tối qua con về nhà lúc mấy giờ?)

Anne: Oh, about elevent o’clock.

Mẹ: What! Elevent! That’s too late.

Đọc thêm:
Từ vựng với động từ to take
Cách sử dụng động từ to get trong tiếng Anh

C – Các cách dùng quan trọng của come

A: What country do you come from? (Hỏi quê quán)

B: I’m from Norway. (Hoặc đầy đủ là I come from Norway.)

We’re going to a disco tonight. Do you want to come along (=come with us)

Come and see me some time (=visit me).

5/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN