English Study

Cách sử dụng động từ to get trong tiếng Anh

28 views

Get + tính từ

Động từ to get khi kết hợp với các tính từ sẽ nói tới sự thay đổi.

Get với danh từ

Nếu bạn không có thứ gì đó, bạn có thể get it.

I want to send a postcard. I have to get a stamp. (lấy một con tem)

I’ve finished my studies. Now I want to get a job. (tìm một công việc)

My friend is ill! Please get a doctor. (gọi bác sĩ)

Do you want a drink? I can get some coffee. (lất chút cà phê)

I’m going to the shop to get a newspaper. (mua một tờ báo)

Where can I get a taxi? (Gọi taxi)

Học từ vựng:
Từ vựng với động từ to do
Những hậu tố (suffix) tạo danh từ trong tiếng Anh
Một số tiền tố đi với tính từ và động từ trong tiếng Anh

Get to = đến một nơi nào đó

How can I get to the airport? Take the airport bus at the bus station.

Where you get to New York, ring me. OK, give me your number.

Các cụm từ khác với get

Maria và David are getting married in April. (= kết hôn)

When you get back from Hong Kong, ring me (= trở về)

When I get home, I have my lunch. (= về nhà)

I get there at 6 o’clock, so please ring me at 6.30.

5/5 - (2 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN