Những hậu tố (suffix) tạo danh từ trong tiếng Anh

318 views

A. Verb + hậu tố

Nhiều danh từ được hình thành bằng cách thêm hậu tố vào động từ.

Động từHậu tốDanh từ
improve-mentimprovement
manage-mentmanagement
elect-ionelection
discuss-iondiscussion
inform-actioninformation
organise-ationorganisation
jog-ingjogging
spell-ingspelling

B. Adjective + hậu tố

Có nhiều danh từ được tạo thành bằng cách thêm hậu tố vào sau một tính từ. Hai hậu tố phổ biến nhất là -ness -ity.

Tính từHậu tốDanh từ
Weak-nessWeakness
Happy-nessHappiness
Dark-nessDarkness
Stupid-ityStupidity
Punctual-ityPunctuality
Similar-itysimilarity

Học từ vựng
Một số tiền tố đi với tính từ và động từ trong tiếng Anh
Từ vựng với động từ to Go
Từ vựng với động từ to have

C. Cách phát âm

Khi thêm hậu số vào sau động từ hoặc tính từ thì cách phát âm của chúng sẽ thay đổi.

Các danh từ kết thúc bằng -ion hoặc -ity có trọng âm chính nằm ở vần ngay phía trước hậu tố, vậy nên cách phát âm có thể sẽ khác với từ gốc.

Động từDanh từTính từDanh từ
educateeducationsimilarsimilarity
translatetranslationstupidstupidity
discussdiscussionpunctualpunctuality

D. -er/-or và -ist

Đây là các hậu tố tạo danh từ phổ biến được thêm vào sau một danh từ hoặc động từ, chúng thường là để chỉ người hoặc công việc.

-er-er-or-ist
dancer
singer
murderer
farmer
driver
manager
footballer
employer
actor
director
translator
operator
artist
economist
psychologist
journalist
5/5 - (4 votes)

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN