Văn Phạm Mỗi Ngày

Sử dụng of, more và less với lượng từ tiếng Anh

Một số lưu ý khi dùng of, more và less với những lượng từ chỉ số lượng trong tiếng Anh mà bạn cần nắm để có thể viết chính xác hơn.

su dung of more va less
Đăng ngày:

Sử dụng of sau lượng từ

1. Chúng ta luôn dùng of với lượng từ nếu đặt chúng trước danh từ hoặc đại từ.

A bit of, a couple of, a lot of, lots of, the majority of, a number of, plenty of.

A lot of people don’t eat meat. (Nhiều người không ăn thịt – chỉ một số lượng đại khái.)

2. Nếu chúng ta dùng những từ như the hoặc my phía sau of, thì khi đó ta sẽ chỉ cụ thể:

A lot of the people I know don’t eat meat. (Những người tôi biết – chỉ đối tượng cụ thể)

3. Chúng ta dùng những lượng từ như some, any, much, many không có of đi kèm để chỉ đại khái:

Some people don’t eat meat (some people là chỉ đại khái)

4. Chúng ta dùng of + the, my v.v. sau some để chỉ cụ thể.

Some of the people I know don’t eat meat (những người tôi biết – chỉ cụ thể)

Nếu lượng từ đứng riêng một mình nó, không có danh từ đi kèm, thì chúng ta không dùng of: Did you buy any fruit? – Yes, I bought a lot/lots/plenty.

Có thể bạn quan tâm:
Tìm hiểu về thì tương lai trong tiếng Anh với Shall và Will
Động từ nguyên mẫu to infinitive được dùng như thế nào?

Dùng more và less sau lượng từ

Chúng ta có thể nhấn mạnh số lượng với more less sau các lượng từ:

1. Chúng ta có thể dùng more + danh từ số nhiều sau các lượng từ: some/any, a couple, hundreds, a few, hardly any, a lot, lots, many, no, plenty, several:

There are a lot more students studying English this year.

2. Chúng ta có thể dùng more + danh từ không đếm được sau: some/any, a bit, a good deal, hardly any, a little, a lot, lots, much, no, plenty.

There’s a little more soup if you’d like it.

3. Chúng ta có thể dùng less + danh từ không đếm được sau: any, a bit, a good deal, a little, a lot, lots, much.

I’d like a little less soup, please.

5/5 - (4 votes)

BÀI LIÊN QUAN