Văn Phạm Mỗi Ngày

Có thể bắt đầu một câu bằng because không?

Trong bài viết này, mời bạn tìm câu trả lời cho vấn đề liệu có thể bắt đầu một câu bằng because được không? Bạn có bao giờ thắc mắc điều đó không?

bắt đầu một câu với because
Đăng ngày:

Chào tất cả các bạn đến với chuyên mục Văn phạm tiếng Anh của nhóm dịch thuật Lightway. Chuyên mục cung cấp miễn phí các bài học văn phạm độc quyền và thú vị. Trong bài viết này, mời bạn tìm câu trả lời cho vấn đề liệu có thể bắt đầu một câu bằng because được không? Bạn có bao giờ thắc mắc điều đó không?

Chúng ta biết rằng because là một liên từ chỉ nguyên nhân. Liên từ tức là từ nối hai từ khác, hoặc hai nhóm từ, trong một câu lại với nhau.

Bắt đầu một câu với because

Chúng ta có thể bắt đầu một câu với because, nhưng câu ấy phải là một câu hoàn chỉnh về văn phạm, tức là nó phải diễn tả đầy đủ một ý tưởng.

Dưới đây là một số ví dụ về câu bắt đầu bằng because:

Because I was happy, I smiled.

Because of the severe storm, my internet went down

Để ý dấu phẩy nằm giữa phần của câu và dấu chấm cuối câu. Khi chúng ta bắt đầu một câu bằng because thì phải chấm câu như trên.

Because I was happy because of the severe storm bản thân chúng chưa phải là câu hoàn chỉnh. Nhưng như thế không có nghĩa là không thể chấp nhận được. Trong tiếng Anh thông dụng người ta vẫn hay dùng because để bắt đầu câu trả lời cho những câu hỏi.

Dưới đây là một ví dụ hỏi đáp bằng because:

Why did you smile?

Because I was happy

Hoặc, giả sử đồng nghiệp đang hỏi bạn về internet:

Why did your internet go down?

Because of the storm

Để ý rằng ở trên ta không đặt dấu chấm ở cuối câu bắt đầu bằng because, vì chúng chưa phải một câu hoàn chỉnh. Nhưng trong văn viết thông thường hoặc emails qua lại giữa những người quen biết thì một số người nói tiếng Anh cũng vẫn đặt dấu chấm ở cuối những câu chưa hoàn chỉnh.

lưu ý khi bắt đầu câu bằng because

Cos là dạng viết tắt của because

Trong đàm thoại hàng ngày, hoặc email qua lại, người ta thường dùng cos như một cách nói tắt của because. Cos phát âm là /kəz/ hoặc /kɒz/ và cũng có thể viết là ‘cause. Người ta dùng từ này thay cho because, cos of thay cho because of.

Why are you and Adam not talking to each other?

Cos he’s always saying nasty things about me.

I don’t eat meat cos I love animals

They cancelled the trip cos of the snow.

Chúng ta cũng có thể nhấn mạnh từ beause bằng cách thêm vào trạng ngữ just hoặc simply.

Just because you’re the boss, it doesn’t mean you can be rude to everyone.

I don’t want to do it simply because I think it’s wrong.

Đọc thêm:
Cách phân tách to verd (infinitives)
Phân biệt sự khác nhau giữa when và while
Thành ngữ don’t bite off more than you can chew

As và since đồng nghĩa với because

Tuy because là liên từ phổ biến hơn để nối hai mệnh đề có quan hệ nhân quả, nhưng người ta còn có các liên từ khác tương tự, trong đó có as since.

Chúng ta thường dùng as since khi muốn nhấn mạnh đến kết quả hơn nguyên nhân. As since cũng trang trọng hơn because. Một điểm khác so với because là người ta thường đặt dấu phẩy để tách giữa mệnh đề chính và mệnh đề as since.

They’re rather expensive, since they’re quite hard to find.

Tuy chúng ta có thể bắt đầu một câu với because, nhưng as since thường được dùng hơn khi người ta muốn làm như vậy.

Since everything can be done from home with computers and telephones, there’s no need to dress up for work any more. (Vì mọi thứ đã được làm sẵn ở nhà bằng máy tính và điện thoại, nên không cần phải ăn mặc như thể đi làm việc)

As everyone already knows each other, there’s no need for introductions. We’ll get straight into the business of the meeting. (Vì mọi người đã biết nhau sẵn rồi nên không cần phải giới thiệu nữa. Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề của buổi họp.)

Nhưng khi bạn đặt câu hỏi giả định về nguyên nhân thì phải dùng because chứ không dùng as hay since:

Are you feeling unwell because you ate too much? (Bạn mệt vì ăn quá nhiều ư)

Not: Are you feeling unwell since you ate too much? or … as you ate too much?

[block id=”english-ebook”]

4.7/5 - (4 votes)

BÀI LIÊN QUAN